Gurluşyk innowasiýa belentligi gurmak senagatynyň görkezijileri

Hyzmat prosesi

service-1

1. Düşünjeden dizaýna

Ygtybarly, çeýe we duýgurOEM / ODMhyzmatdaş.Doly önüm çözgütlerini hödürleýän polikarbonat we akril önüm öndürmek hyzmatlaryny bermek.Biziň giň tejribämiz we güýçli gözleg we gözleg toparymyz, isleýän dizaýnyňyzy durmuşa geçirmäge, ideallaryňyzy hakykata öwürmäge we isleýän her dürli innowasion önümler bilen üpjün etmäge kömek eder.

service-2

2. Öýde gural öndürmek

Mingşiniň, bilim we tejribe toplap, ökde hünärmenler tarapyndan dolandyrylýan doly gural otagy bar.Bu ägirt uly gurallar ussatlygy topara ekstruziýanyň takyk in engineeringenerçilik zerurlyklaryna çalt jogap bermäge mümkinçilik berýär.Hünärmen gural we öl öndürijiler desgamyzda abatlaýyş we abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýärler.

service-3

3. Synag

Mingşiniň, her biriniň synag ülňülerinden geçip, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljekdigini anyklamak üçin her önümi barlaýan hünärmen laboratoriýasy we topary bar.

service-4

4. Önümçilik

Mingşiniň ýedi sany ekstruziýa önümçilik liniýasy bar.Müşderiniň islegini ýerine ýetirmek üçin henizem gysga wagtda önümçilik liniýasyny we önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin ýeterlik ýer aldyk.

service-5

5. Öýde ikinji derejeli gaýtadan işlemekde

Mingşiniň pelsepesi, bir zady etmegiň iň gowy usuly, muny özüň etmekdir.Bu düşünjä esaslanyp, Mingshi aşakdaky ýaly içerki ikinji derejeli gaýtadan işlemegi döretdi:
CNC oýma
Torna
Buraw we sapak
Freze we üweýji
Ueelimlemek
Egilmek
Polishing
Gum çäge

service-6

6. Hil gözegçiligi

Hünär derejesini barlamak bölümimiz, kemçilikli önümlerden gaça durmak üçin önümiň her bölegini we her bir işini barlar.Çig mal barlagyndan başlap, önümçilikdäki ilkinji gözleg we patrul gözlegine we ahyrky önümiň barlagyna çenli, iberilen her önümiň barlanjakdygyny we ökde boljakdygyny, müşderilere iň ýokary hilli hyzmat berjekdigini wada berýäris.

After-sale-service

7. Satuwdan soň hyzmat

Mingşiniň satuwdan soňky hyzmat ulgamy we hiliň barlagy ulgamy bar, biz "ulanyjy üçin hemmesi" hyzmat ýörelgesine eýerýäris.Önümlerde haýsydyr bir sorag ýa-da mesele bar bolsa.Diňe biziň bilen habarlaşyň, muny siziň üçin çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

Hyzmatlarymyz

üDüşünjäni takyklamak.

üDizaýn görnüşleri.

üModellemek (3D, Çalt).

üGural önümçiligi

üLighteňil geçiriş synagy

üMüşderiniň zerurlygy bolsa önüm şahadatnamalary

üBirinji makalany barlamak (FAI)

üEtiketkany çap etmek we ýörite gaplamak.