معیارهای صنعت تنظیم نوآوری ساختمان

نمایش کارخانه

Company building

ساختمان شرکت

Reception

پذیرایی

Office

بخش فروش

about-img-8

دفتر

about-img-10

نمایش اتاق

about-img-9

اتاق ملاقات

rd-1

تحقیق و توسعه

rd-3

تحقیق و توسعه

rd-2

تحقیق و توسعه

module-1

کارگاه قالب

Mould-workshop-5

کارگاه قالب

module-2

کارگاه قالب

about-img-7

کارگاه اکستروژن

Extrusion-workshop

کارگاه اکستروژن

Photo wall (5)

کارگاه اکستروژن

Photo wall (8)

کارگاه پردازش

Photo wall (20)

کارگاه پردازش

about-img-6

کارگاه پردازش

Mould-workshop-1

آزمایش کردن

test-1

آزمایش کردن

test-2

آزمایش کردن

team-(3)

تیم سازی

team-2

تیم سازی

team-(1)

تیم سازی