புதுமை ஹைலேண்ட் அமைக்கும் தொழில் வரையறைகளை உருவாக்குதல்

தொழிற்சாலை நிகழ்ச்சி

Company building

நிறுவனத்தின் கட்டிடம்

Reception

வரவேற்பு

Office

விற்பனை துறை

about-img-8

அலுவலகம்

about-img-10

காட்சி அறை

about-img-9

சந்திப்பு அறை

rd-1

ஆர் & டி

rd-3

ஆர் & டி

rd-2

ஆர் & டி

module-1

அச்சு பட்டறை

Mould-workshop-5

அச்சு பட்டறை

module-2

அச்சு பட்டறை

about-img-7

வெளியேற்ற பட்டறை

Extrusion-workshop

வெளியேற்ற பட்டறை

Photo wall (5)

வெளியேற்ற பட்டறை

Photo wall (8)

செயலாக்க பட்டறை

Photo wall (20)

செயலாக்க பட்டறை

about-img-6

செயலாக்க பட்டறை

Mould-workshop-1

சோதனை

test-1

சோதனை

test-2

சோதனை

team-(3)

குழு உருவாக்கம்

team-2

குழு உருவாக்கம்

team-(1)

குழு உருவாக்கம்