புதுமை ஹைலேண்ட் அமைக்கும் தொழில் வரையறைகளை உருவாக்குதல்

வட்ட குழாய்கள்