Gurluşyk innowasiýa belentligi gurmak senagatynyň görkezijileri

Mingşiniň ähli dolandyryş işgärleri ISO 9001: 2015 okuw

Hemmämiziň bilşimiz ýaly ISO 9001: 2015 Hil Dolandyryş Ulgamlaryna (QMS) bagyşlanan halkara standartdyr.QMS, müşderini kanagatlandyrmak we guramaçylyk netijeliligini goldaýan ähli amallaryň, çeşmeleriň, aktiwleriň we medeni gymmatlyklaryň jemi.Mingshi, müşderileriň talaplaryna we isleglerine yzygiderli laýyk gelýän önümleri we hyzmatlary mümkin boldugyça has netijeli hödürlemek isleýär.

Mingşiniň önümleriniň, hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we müşderilerimiziň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrmak maksady bilen, Mingşiniň ähli dolandyryş işgärleri şu gün ýene ISO9001: 2015-ni öwrendiler.

Bu okuwda, Mingşiniň dolandyryş topary on bölümi öz içine alýan dolandyryş ulgamynyň ülňüleriniň mazmunyny gysgaça gözden geçirýär: (1) gerimi, (2) kadalaşdyryjy salgylanmalar, (3) şertler we kesgitlemeler, (4) Guramanyň mazmuny, (5) Hipolbaşçylyk, (6) Meýilnamalaşdyrmak, (7) Goldaw, (8) Işlemek, (9) Netijelilik we baha bermek, (10) Ösüş.

Şolaryň arasynda Mingshi toparynyň okuwy PDCA-nyň mazmunyna gönükdirilýär.Ilki bilen “Plan-Do-Check-Act” (PDCA), üznüksiz gowulaşma siklini döretmek üçin prosesleri we ulgamlary dolandyrýan proses çemeleşmesi.QMS-i tutuş ulgam hasaplaýar we QMS-ni meýilleşdirmekden we durmuşa geçirmekden başlap barlaglara we gowulaşdyrmaklyga çenli yzygiderli dolandyrmagy üpjün edýär.PDCA standarty dolandyryş ulgamymyzda durmuşa geçirilse, Mingşä has gowy müşderi kanagatlandyrmagyna we netijede müşderiniň Mingşiniň önümlerine we hyzmatlaryna bolan ynamyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Okuwyň dowamynda her bir dolandyryş işgärleri yhlas bilen öwrenýärler, ýygnak wagtynda yzygiderli soraglar berýärler, ara alyp maslahatlaşýarlar, gowulaşdyrmak usullaryny we çärelerini bilelikde üpjün edýärler.Bu okuw, her kimiň ISO9001: 2015-ä has çuňňur düşünmegine sebäp boldy we geljekde gowulaşmak üçin esas döretdi.Geljekde müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregimize düweris, şeýle hem Mingşini saýlamagyň dogry hasaplaýan müşderileriniň köpeljekdigine berk ynanýarys.

iso

Iş wagty: Maý-25-2022